top of page

Algemene leveringsvoorwaarden

Lente coaching, gevestigd te Voorstraat 41, 5334JP te Velddriel, hierna te noemen: Lente coaching. Ingeschreven bij de Kvk onder nummer 86050265.

 

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever: de wederpartij van Lente coaching .

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van de algemene leveringsvoorwaarden
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Lente coaching  en een opdrachtgever waarop Lente coaching  deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Lente coaching, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes
1. De door Lente coaching  gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 60 dagen, tenzij anders aangegeven. Lente coaching  is slechts gebonden aan de offertes indien de aanvaarding door de wederpartij binnen 60 dagen wordt bevestigd.
2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering
1. Lente coaching  zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgestelde afspraken.
2. Met Lente coaching gesloten overeenkomsten leiden voor Lente coaching tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Lente coaching gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Lente coaching verlangd kan worden.
3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Lente coaching het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Lente coaching aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Lente coaching worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Lente coaching zijn verstrekt, heeft Lente coaching het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

 Artikel 5. Aansprakelijkheid
1. Lente coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade door de opdrachtgever, ongeacht waarop een dergelijke schadevordering wordt gebaseerd.
2. Lente coaching is in geen geval gehouden tot vergoeding van schade wegens uitvoering van de dienstverlening. Lente coaching is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt.
3. Lente coaching is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie of materialen verstrekt.
4. Elke aansprakelijkheid van Lente coaching voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens, is nadrukkelijk uitgesloten.

5. Lente coaching is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van eigendommen van de opdrachtgever en/of lichamelijk letsel in en om de locatie. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
6. Indien volledig uitsluitsel van aansprakelijkheid door rechterlijk besluit als te ruim wordt gezien zal de totale aansprakelijkheid van Lente coaching in geen geval hoger zijn dan het bedrag gelijk aan het totale factuurbedrag (exclusief BTW) zoals overeengekomen voor de werkzaamheden.

Artikel 6. Geheimhouding
1. Lente coaching en de opdrachtgever erkennen dat de in het kader van een overeenkomst over en weer verstrekte informatie vertrouwelijk is en verklaren over en weer dat zij de vertrouwelijke informatie die door de andere partij is verstrekt uitsluitend conform het in de overeenkomst bepaalde zullen gebruiken en dat zij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij deze informatie niet aan derden ter beschikking zullen stellen.
2. Het is partijen verboden, op enigerlei wijze aan derden, in welke vorm ook, direct of indirect, mededeling te doen van of aangaande enige bijzonderheid die een partij in verband met deze overeenkomst ter kennis is gekomen ongeacht of dergelijke informatie is voorzien van een aanduiding waaruit de vertrouwelijke aard of de eigendom van die informatie blijkt, en ongeacht de wijze waarop die bijzonderheid de partij ter kennis is gekomen.
3. De verplichting, zoals vermeld in dit artikel, blijft ook na het einde van deze overeenkomst in stand.

Artikel 7. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene leveringsvoorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Lente coaching geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lente coaching niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Lente coaching heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Lente coaching haar verbintenis had moeten nakomen.
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Lente coaching opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Lente coaching niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Lente coaching bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 8. Annulering
1. Nadat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend is eenzijdige annulering niet meer mogelijk.
2. Niet-deelnemen aan een ingeplande activiteit op de gereserveerde datum wordt aangemerkt als annulering.
3. Bij annulering langer dan 48 uur voor aanvang, verplaatsen we de sessie kosteloos. Bij annulering tussen 48 en 24 uur voor aanvang van de sessie brengen wij 50% van de kosten in rekening van de geplande sessie. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang is de volledige prijs van de geplande activiteit verschuldigd.

Artikel 9. Betaling
1. Een factuur voor het overeengekomen totaalbedrag wordt u voorafgaand aan de dienstverlening toegestuurd, tenzij anders overeengekomen met de individuele cliënt of opdrachtgever. Het vermelde factuurbedrag dient binnen de vermelde betalingstermijn na factuurdatum te zijn overgemaakt op het gespecificeerde bankrekeningnummer, onder vermelding van het factuurnummer.

2. Alle door Lente coaching opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Betalingen dienen binnen veertien dagen, tenzij anders overeengekomen, na factuurdatum verricht te zijn. Bij niet tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente.

Artikel 10. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze leveringsvoorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk op de website van Lente coaching, en worden als bijlage bij iedere offerte gevoegd. Op verzoek van de opdrachtgever wordt door Lente coaching een exemplaar per post of per e-mail verstuurd.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan door Lente coaching is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

bottom of page